LICB 2019 - NOVO HORIZONTE 3 X 2 USA/ARARAUNA 07/10/2019 23:56:42